การขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลียเพื่อนเรียนต่อออสเตรเลีย

visa-aus.jpg

การยื่นขอวีซ่านักเรียนเผื่อเรียนต่อออสเตรเลีย ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแต่น้องๆเตรียมเอกสารให้ครบโดยทางพี่ๆ ยูเนี่ยนพลัส พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ โดยการยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่ได้ยื่นผ่านสถานฑูตโดยตรง โดยยื่นผ่านตัวแทนที่เรียกว่า ที่ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ สาทรใต้

การยื่นขอวีซ่าผ่านสำนักงานฯ

ขั้นตอนที่ี่ 1
ผู้ยื่นขอวีซ่าหรือตัวแทนยื่นขอวีซ่าสามารถยื่น ใบสมัครได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการยื่นขอวีซ่ากรุณาเตรียมเอกสารดังต่อใปนี้

  1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว
  2. รูปถ่าย 1ใบ สำหรับวีซ่าชั่วคราว , 2ใบ สำหรับวีซ่าถาวร มีการให้บริการถ่ายรูปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย โดยชำระค่าบริการเพิ่มเติม
  3. หนังสือเดินทาง
  4. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีการใช้งาน
  5. สำเนาหนังสือเดินทางเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลของผู้ยื่นขอวีซ่า (หน้าที่มีรูป) 2 ใบ
  6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นไปตามประเภทของวีซ่า
  7. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รายละเอียดข้อมูล, แบบฟอร์มใบสมัคร และ ค่าธรรมเนียมวีซ่า
  8. ค่าธรรมเนียมการให้บริการของวีเอฟเอสจำนวน 600 บาท สำหรับวีซ่าทุกประเภท และ 535 บาท สำหรับRe-Evidencing อัตราดังกล่าวคิด ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม ค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีใช้บริการจัดส่งเอกสาร ไม่รับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ 2
ก่อนการยื่นใบสมัครผู้สมัครต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเยือนประเทศออสเตรเลียของท่านอย่างชัดเจนราสามารถช่วยเหลือท่านในขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ไ ม่ได้รับอนุญาตให้คำปรึกษาหรือชี้แนะท่านในการเลือกประเภทของวีซ่าเราไม่สามารถแจ้งว่าท่านจะได้รับการอนุมัติวีซ่าและใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเท่าใด อำนาจในการตัดสินเป็นของสถานทูตออสเตรเลียเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3
กรุณาเข้าไปดูรายละเอียดในลิงค์” ประเภทวีซ่า”เพื่อให้เข้าใจในวีซ่าแต่ละประเภท

ขั้นตอนที่ 4
กรุณอ่านข้อปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยก่อนที่ท่านจะเข้ามาในศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย/สถานทูต

ขั้นตอนที่ 5
ผู้ยื่นขอวีซ่าสามราถติดต่อรับหนังสือเดินทางได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่า หรืออาจจะใช้บริากรจัดส่งเอกสาร โดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก http://vfs-au.net/Thai/student.html หากน้องๆมีข้อสงสัยสามารถสอบถามพี่ๆได้นะคะ

ที่นี้การที่น้องๆต้องยื่นวีซ่าออสเตรเลียเพื่อไปเรียนต่อออสเตรเลียก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

น้องที่สนใจเรียนต่อประเทศออสเตรเลียสามารถดูสถาบันต่างๆได้ตามลิ้งนี้เลย เรียนต่อออสเตรเลีย

Hotline.png