การขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

6996672213_58456809f0.jpg

สำหรับน้องๆที่สนใจไปเรียนต่ออังกฤษ ขั้นตอนการยื่นวีซ่านักเรียนของประเทศอังกฤษเป็นสิ่งที่น้องควรรู้ไว้

 • แบบฟอร์มขอวีซ่า ผ่านออนไลน์ www.visa4uk.fco.gov.uk (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ทุกเล่มที่มี
 • เอกสารส่วนตัว เช่น สำเนา บัตรประชาชน/ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล/ ทะเบียนสมรส/ ทะเบียนหย่า/ ทะเบียนบ้าน/ สูติบัตร ของผู้ยื่นวีซ่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • หลักฐานการศึกษาและการฝึกอบรม
 • Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) จากทางสถาบันที่เราสมัครเรียนต่ออังกฤษ
 • เอกสารและใบเสร็จที่ใช้ในการสมัครเรียนต่ออังกฤษ รวมถึงใบเสร็จค่าที่พักที่ด้วย (ถ้ามี)
 • หลักฐาน ระดับทักษะภาษาอังกฤษ (IELTS)
 • หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่า มีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่ UK ในขณะที่ทำเรียนต่ออังกฤษอยู่ที่นั่น และมีจำนวนเงินตามเงื่อนไขที่สถานทูตกำหนดมาไม่น้อยกว่า 28 วัน
 • หลักฐานที่พัก ระหว่างเรียนต่ออังกฤษ
 • หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจาก IOM
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นแคชเชียร์เช็ค

Hotline.png