การขอวีซ่านักเรียนประเทศสิงคโปร์

สำหรับน้องๆผู้สนใจจะไปเรียนต่อสิงคโปร์ ให้ลองตรวจสอบเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่านักเรียนสิงคโปร์ซักนิดก่อนนะค่ะ

  1. สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้อง
  2. รูปถ่าย (passport size) จำนวน 2 รูป
  3. สูติบัตรของนักเรียน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับการเซ็นต์รับรองการแปลถูกต้อง)
  4. ใบเปลี่ยนชื่อ ถ้าได้มีการเปลี่ยนชื่อ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับการเซ็นต์รับรองการแปลถูกต้อง)
  5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) (แปลเป็นภาษาอังกฤษได้รับการเซ็นต์รับรองการแปลถูกต้อง)
  6. ใบสำคัญทะเบียนสมรส หรือใบหย่า หรือใบรับรองบุตรของบิดา มารดา (สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี) (แปลเป็นภาษาอังกฤษได้รับการเซ็นต์รับรองการแปลถูกต้อง)
  7. หลักฐานการศึกษาระดับสูงสุด พร้อม Transcript (แปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับการเซ็นต์รับรองการแปลถูกต้อง)
  8. ฟอร์มขอวีซ่า พร้อมลายเซ็นต์ของนักเรียน สามารถ download ได้จาก www.ica.gov.sg

นักเรียนไทยอยู่ในกลุ่มที่ไม่ต้องใช้หลักฐานทางการเงิน หรือ Statement ในการยื่นขอ Student Pass
และถึงแม้จะไม่ใช้ Statement ในการยื่นขอ Student Pass แต่กองตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์จะให้วางเงินม้ดจำ ค่าประกัน หรือ Security deposit จำนวน $1,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 บาท เป็นการทดแทนเมื่อเรียนจบหลักสูตรและเดินทางกลับไทยแล้ว เงินมัดจำ ส่วนนี้จะได้รับคืน ภายใน 6-8 สัปดาห์

สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย: Singapore Embassy in Thailand
129 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
129 South Sathorn RD Bangkok 10120
โทร/Tel: 02 - 286 2111, 02 - 286 1434
แฟกซ์/Fax: 02 - 286 6966, 02 - 287 2578
อีเมล์: E-Mail : singemb_bkk@sgmfa.gov.sg
www.mfa.gov.sg/bangkok/
Operational Hours :
Monday to Friday: 9.00 am - 12 noon and 1.00 pm - 5.00 pm
Saturday, Sunday and Public Holiday: Closed

ทีนี้น้องๆที่สนใจไปเรียนต่อสิงคโปร์ ก็สามารถตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นวีซ่า เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไปเรียนนะค่ะ

รายละเอียดสถาปันเรียนต่อสิงคโปร์

Hotline.png