TAFE - NSW

logo_taff_nsw.png

panorama2.jpg

              TAFF NSW 

         สถาบันสอนภาษาของรัฐบาลที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย ซึ่งรับประกันถึงคุณภาพของการเรียนการสอนได้ เลย โดยมีวิทยาเขตทั้งหมด 10 วิทยาเขตที่อยู่ในเมืองใหญ่สำคัญของรัฐนิวเซาท์เวลล์ โดยมี 4 วิทยาเขตตั้งอยู่ที่เมืองซิดนีย์ ทุกวิทยาเขตและคุณภาพการเรียนการสอนจะเหมือนกันในทุกวิทยาเขต ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินทางได้ทั้งรถประจำทางและรถไฟ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แหล่งชอปปิ้งและไชน่าทาวน์ ห่างจากใจกลางเมืองซิดนีย์เพียง 5 ก.ม.

         ตั้งอยู่ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ เป็นรัฐที่มีความงดงาม เต็มไปด้วยหาดทราย อุทยานแห่งชาติพื้นที่ทางการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนทุ่งสกีทางภาคใต้ และเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ได้แก่ ซิดนีย์ เป็นรัฐที่มีอากาศอบอุ่น ซึ่ง TAFE เป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมของรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย โดยมีวิทยาเขตทั้งหมด 10 วิทยาเขต ซึ่งในทุกวิทยาเขตจะมีการเรียนการสอนที่เป็นระบบเดียวกัน

tafe.jpg 

     

หลักสูตรการศึกษาที่แนะนำ

          General English 

      อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD : 26 บาท

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนา Passport

Scan แล้วส่งมาที่ info@unionplus.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-981-7344, 081-467-4434

Hotline.png