WESLI - Wisconsin

CapitolFALL.jpgClasses-1.jpgWESLI_Classroom.jpg

WESLI (Wisconsin ESL Institute)

         ก่อตั้งขึ้นในปี 1981 ที่เมือง Madison รัฐ Wisconsin สถาบันแห่งนี้เปิดสอนภาษาอังกฤษ เป็นภาษที่สองมีทั้งหมด 8 ระดับ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสหรัฐฯ หรือเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับงานในสายอาชีพ หรือศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเอง

WESLI ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Madison ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Wisconsin เมือง Madison อยู่ห่างจากเมือง Chicago ประมาณหนึ่งชั่งโมงโดยรถยนต์

PROMOTION 2016 WESLI Scholarship for Thai students (สมัครก่อน 30 เมษายน 2559)

หลักฐานการสมัครเรียน 

1. สําเนา Passport

2. หนังสือรับรองฐานะทางการเงินทีมียอดเงินคงเหลือ 4 แสนบาทขึนไป ($12,000) 2. ค่ามัดจําการสมัคร 5,000 บาท

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 5,500 บาท(non-refundable)

4. ค่าจัดส่ง I-20 ราคา 2,700 บาท(non-refundable)

5. ค่า SEVIS FEE 7,000 บาท(non-refundable)

สิ่งอำนวยความสะดวก

บริการรับทีสนามบิน:  

WESLI จะไปรับคุณทีสนามบิน Madison และพาคุณไปยังหอพักหรือครอบครัวอเมริกันทีคุณจะไปอยู่ด้วย  กรุณาแจ้ง ข้อมูลการเดินทาง วัน เวลาทีจะมาถึง Madison ให้ทาง WESLI ทราบย่างน้อยเป็ นเวลาสองสัปดาห์ก่อนการเดินทาง

กิจกรรมด้านสันทนาการและวัฒนธรรม:

สถาบัน WESLI มีเจ้าหน้าทีประสานงานด้านกิจกรรม ซึงมีหน้าทีวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ แผนการจัดงานสังสรรค์ กิจกรรมด้านสันทนาการ ทัศนศึกษา และมีหน้าทีช่วยนักศึกษาจัดหางานอาสาสมัคร เพือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ นอกชันเรียน กิจกรรมบางอย่างทีทางสถาบันจัดเตรียมให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิมเติม แต่สําหรับบางกิจกรรม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิมเติมตามความเหมาะสม

คู่ฝึ กสนทนา:

เจ้าหน้าทีประสานงานด้านกิจกรรมของ WESLI จะพยายามจัดหาคู่ฝึ กสนทนาให้กับนักศึกษา ซึงโดยปกติคู่ฝึ กสนทนาจะเป็ นนักศึกษา มหาวิทยาลัยทีมีความสนใจ และต้องการแลกเปลียนภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติ

ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องฟังภาษา:  

WESLI มีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสําหรับใช้โน้ตบุ๊ค และห้องฟังภาษา (sound Lab) นักศึกษาสามารถใช้บริการห้อง คอมพิวเตอร์ และห้องบริการต่างๆ ในการทําการบ้าน ตลอดจนสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการค้นหาข้อมูลฟรีอีกด้วย

อืนๆ:

 เจ้าหน้าทีของ WESLI สามารถช่วยนักศึกษาในด้านการให้คําแนะนําเกียวกับกฎหมายการเข้าเมือง  การเปิ ดบัญชีธนาคาร  การขอรับบริการใช้โทรศัพท์  การพบแพทย์ และการแก้ปัญหาต่างๆ

 ที่พักอาศัย

                                                    doc00116920131010121034jpg_Page1_resize.jpg doc00116820131010120956jpg_Page1_resize.jpg

HOMESTAY WITH AN AMERICAN FAMILY:
          ครอบครับอเมริกันของนักศึกษาอาจจะเป็นคู่สามีรภรรยาที่มีหรือไม่มีลูก หรือเป็นโสด นักศึกษาจะได้รับห้องส่วนตัว ครอบครัวที่รับเป็น homestay ส่วนใหญ่อยู่ห่างจาก WESLI ประมาณ 3 ถึง 10 กิโลเมตร หรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ถึง 45 นาที โดยรถประจำทาง ครอบครัว homestay  ส่วนใหญ่ไม่อนญาตให้สูบบุหรี่ในบ้าน และจะจัดเตรียมอาหารให้แก่นักศึกษาเกือยทุกมื้อ แต่สำหรับอาหารกลางวันนักศึกษาอาจไม่สามารถกลับจาก WESLI เพื่อไปรับประทานที่บ้านได้ตลอด ดังนั้นจึงพิจารณาเผื่อค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารกลางวันไว้ประมาณ $100 ต่อเดือน

Shared apartment 

หอพัก/อพาร์ทเมนท์ใหม่ของ WESLI เพิงสร้ างเสร็จเมือเดือนสิงหาคม 2003  นักศึกษาสีคนใช้ห้องสวีทแบบสองเตียงนอนและสองห้องนําร่วมกัน ห้องสวีทมีครัวชนิดเต็มรูปแบบ  มีห้องนังเล่น  และมีทุกสิงทุกอย่างทีจําเป็ นสําหรับนักศึกษาอย่างครบถ้วน อันได้แก่ เฟอร์นิเจอร์  ผ้าปูทีนอน  หมอน  ผ้าเช็ดตัว  จาน  ชุดรับประทานอาหาร ทีวี  เครืองเล่นวีดีโอ  เครืองเล่น DVD  CD  โทรศัพท์  และมีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หอพักอยู่ห่างจากสถาบัน WESLI เพียงบล๊อคเดียว  ในย่านหอพักมีร้ านค้า  ร้ านอาหาร  ร้ านกาแฟ และสวนสาธารณะทีน่าสนใจหลายแห่ง   ค่าหอพักไม่รวมค่าอาหาร นักศึกษาทีไม่ชอบทําอาหารเองสามารถเลือกรับบริการอาหารทีจัดเป็ นโปรแกรมได้จากโรงอาหารในละเแวกนัน


Hotline.png