2011_08_19_13_06_31.jpg

TMC_Building.jpg

teachers.jpg

aboutus01.jpg

grads.jpg

CIMG2940.JPG

tmc_rooms3.jpg

Cafeteria.jpg

Gym.jpg

library1.jpg

Hawthorn Language School - Singapore

 

สถานที่ตั้ง

Hawthorn Singapore ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2003 เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการศึกษาของ TMC Education Corporation Ltd.,ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจของสิงคโปร์ คือ ที่ Jalan Pemimpin Campus ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Marymount การเดินทางสะดวก นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง สวนสาธารณะ Brishan Park และหอสมุดแห่งชาติที่มีชื่อเสียง ซึ่งทางสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ที่จะไม่เพียงแต่เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ทางกายภาพของนักเรียนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

เกี่ยวกับสถาบัน

Hawthorn เป็นสถาบันสอนภาษาภายใต้การบริหารงานของ the TMC Education Group  ด้วยหลักสูตรของสถาบันสอนภาษาอังกฤษคุณภาพสูง Hawthorn – Melbourne ที่ดูแลโดย University of Melbourne, Australia โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนในการที่ได้ มอบการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนเสมือนหนึ่งนักเรียนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว นักเรียนจะได้รับความรู้ด้านภาษาพร้อมทั้งทักษะต่างๆในการเรียนภาษาอังกฤษ ได้อย่างมั่นใจเนื่องจากหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและมีคุณภาพ เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ หรือเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างมั่นใจ ทั้งในด้านทักษะทางด้าน การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด
 
สถาบัน Hawthorn เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง มีสาขาตั้งอยู่เกือบทุกทวีป เช่น เมือง Melbourne ประเทศ Australia, Aucklandประเทศ New Zealand, Edinburgh ใน UK, Vancouver ประเทศ Canada และ Muscat ประเทศ Oman ทุกสถาบันพร้อมนำเสนอแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับผู้ เรียนทุกคน อาจารย์ผู้สอนได้จัดเตรียมหลักสูตรที่น่าสนใจและวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการใช้อังกฤษ ความสำเร็จเหล่านี้จัดอยู่บนโครงสร้างหลักสูตร และรายวิชาที่ดี ซึ่งเป็นเหมือนคู่มือแก่อาจารย์ในการช่วยเหลือนักศึกษาให้พัฒนาภาษาอังกฤษ ขึ้นในแต่ละระดับ วิธีสื่อสารและกิจกรรมที่หลากหลายได้ช่วยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและสนใจใน บทเรียน

จุดเด่นของ Hawthorn?

 • การทดสอบก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นที่เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาพร้อมโครงสร้างจุดประสงค์การทดสอบทักษะและการสอบจริง
 • บรรยากาศการเรียนแบบสื่อสารกันบ่อยๆ และช่วยพัฒนาความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • อาจารย์ผู้สอนคุณภาพเยี่ยมซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเอง
 • ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนโดยการทัศนศึกษาสม่ำเสมอ
 • กิจกรรมหลังเลิกเรียนซึ่งทำให้นักศึกษาสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้หลากหลายวิธี
 • ศูนย์การเรียนด้วยตนเองซึ่งนักศึกษาสามารถยืมอุปกรณ์การเรียนเพื่อกลับไปเรียนด้วยตนเองได้
 • นโยบายการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมทั้งหมดเท่านั้น
 • เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทฟรีที่ห้องแล็ป
 • นักศึกษาที่ลงเรียนเต็มเวลาจะได้รับหนังสือเรียนฟรี
 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับสถานีรถไฟและรถประจำทาง
 • สามารถย้ายไปเรียนยังสถาบันเครือข่ายของ Hawthorn English Language Centre หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง
โดยนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาศึกษามาจากหลายประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ไต้หวัน ซาอุดิอารเบีย รัสเซีย และประเทศในแถบเอเชีย และตะวันออกกลาง สำหรับนักเรียนที่มาเรียนที่สถาบันนักเรียนจะได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยในทุกห้าสัปดาห์โรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยวที่ สำคัญของประเทศสิงคโปร์ 

หลักสูตรที่เปิดสอน

Hawthorn มีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่มีระดับ ภาษาอังกฤษที่ต่างกัน ชั้นเรียนของเรามีทั้งความท้าทายและสนุก เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาได้รับการกระตุ้นที่ต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในการเรียน หลักสูตรที่เปิดสอนหลัก ๆ ดังนี้
 1. General English (Certificate in English) หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป แบ่งออกเป็น 6 ระดับ โดยในทุกระดับใช้ระยะเวลาในการเรียน 10 สัปดาห์ โดยมีการแบ่งระดับออกเป็น ดังนี้
• Pre-elementary
• Elementary
• Pre-Intermediate
• Intermediate
• Advanced (English for Academic Purposes)
• IELTS
Pre-Elementary – Intermediate จะเป็นการเรียนการสนทนาติดต่อสื่อสารในระดับพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วและมั่น ใจ โดยเป็นการเน้นในทุกทักษะ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดอย่างถูกหลักไวยากรณ์ เหมือนกับเจ้าของภาษา
 1. EAP (English for Academic Purposes)จะเป็นหลักสูตรที่เน้นการเขียนในเชิงวิชาการ การจดโน้ตย่อ และการนำเสนองาน โดยอาจารย์ผู้สอนจะเน้นในทุกทักษะที่นักเรียนต้องการเพื่อนำไปใช้ในการสอบ IELTS
 1. IELTS (Preparatory Course for IELTS) เป็นหลักสูตรการเตรียมตัวในการสอบ IELTS โดยหลักสูตรใช้ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับใช้ในการสอบเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายในการสอบให้ได้คะแนนตามที่นักเรียนต้องการ
 1. Business English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการนำไปใช้ในการติดต่อธุรกิจ ดังนี้

• Oral Communication Skills ซึ่่งจะรวมถึงการเรียนวัฒนธรรมในการเจรจาต่อรองของแต่ละประเทศรวมถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ

• Basic Business skills เป็นการเรียนพื้นฐานทางด้านธุรกิจรวมถึงทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับใช้ในระบบธุรกิจ

• More advanced business skills เป็นการเรียนทักษะด้านธุรกิจในระดับสูงสำหรับใช้ในการตลาด การโฆษณา และในการทำสัญญา

• Business writing เป็นการเขียนในเชิงธุรกิจ เช่น การเขียนอีเมลล์ จดหมาย การเขียนโน๊ตย่อและการเขียนรายงาน

• Public speaking and presentation skills เป็นการพูดในที่สาธารณะและทักษะในการนำเสนองาน

• Resume writing and job interview skills เป็นการเขียนสรุปเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและทักษะในการสัมภาษณ์งาน

สิ่งอำนวยความสะดวก

สถาบัน คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีในการเรียน ภาษาอังกฤษโดยเตรียม บริการต่างๆให้กับนักเรียนเพื่อให้ได้รับความสะดวกที่สุด ดังนี้
• ให้คำแนะนำด้านหลักสูตรต่างๆ
• ดำเนินการเรื่องการสมัครเรียน
• ดำเนินการเรื่องการขอวีซ่านักเรียน
• จัดหาที่พัก
• จัดคนไปรับที่สนามบิน
•ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงร่วมกับสถาบัน

ที่พักอาศัย

สถาบันมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่พักให้กับนักเรียนที่ต้องการเรื่องที่พัก โดย
ที่พักแบ่งออกเป็น

1. Student Hostels
เป็นที่พักที่มีความทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมและมีระบบรักษา ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชนทั้งรถบัส และรถไฟฟ้าโดยนักเรียนสามารถเดินจากที่พักไปยังสถานีรถประจำทางได้ง่าย ค่าใช้จ่ายประมาณ S$ 300 – 400 /เดือน
 
2. Homestay
เป็นการพักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวสิงคโปร์ โดยนักเรียนจะมีห้องพักส่วนตัวพร้อมอาหาร ค่าใช้จ่ายประมาณ S$ 600 – 800/เดือน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนา Passport จำนวน 1 ใบ

Scan แล้วส่งมาที่ 02 973 40 32 หรือที่ info@unionplus.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-981-7344, 081-467-4434

Hotline.png