Professional English Course

Kaplan11.jpg

 

หลักสูตร Professional English Course กับ Kaplan International English London (Leicester Square School)

        สำหรับน้อง ๆ ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ ๆ หรือ ทำงานมาได้สักระยะหนึ่ง อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานทาง Kaplan ปรับ และพัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อนี้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน  เช่น การเจรจาต่อรอง, การนำเสนองาน, การเข้าร่วมประชุม หรือ การพูด และการเขียนแบบมืออาชีพ

        หลักสูตรนี้จัดให้มีการบรรยายเพื่อสร้างเครือข่ายและให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญจากเจ้าของกิจการ, บริษัทต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย และยังมี K+ Clubs ที่ตั้งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับก้าวแรกในการทำงาน หรือช่วยต่อยอดทักษะในการทำงานของน้อง ๆ ให้พัฒนายิ่งขึ้น อาทิเช่น


• Presentation Skills (ทักษะการนำเสนอทางธุรกิจ)
• Writing Skills (ทักษะการเขียนในเชิงธุรกิจ)
• Communication (การติดต่อ สื่อสาร)
• The Language of Business (คำศัพท์เทคนิคเชิงธุรกิจ)
• Marking Decisions (การตัดสินใจทางการตลาด)
• Real Case Studies (การลงมือปฏิบัติจริง)
• Working across cultures (การทำงานเข้าถึงหลากหลายวัฒนะธรรม)
• English for Finance (ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเงิน)


วันเปิดเรียน             :  ทุกวันจันทร์

ระยะเวลาหลักสูตร   :  2  สัปดาห์ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1. อายุ 25 ปีขั้นไป (กรณีที่อายุต่ำ 25 ปี สามารถลงเรียนคอร์สที่คล้าย ๆ กัน คือ English for Business )
   2. มีผลภาษาอังกฤษในระดับ Intermediate Level สามารถเข้ามาสอบตรงกับทาง Union Plus ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

เอกสารการสมัครเรียน

   1. สำเนาหนังสือเดินทาง
   2. ใบสมัคร Kaplan International English Enrollment Form (ทาง Union Plus จัดเตรียมให้)

Hotline.png